top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
 

Tämä on Afrodite Beauty Tmi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 03.09.2023. Viimeisin muutos 03.09.2023.

 

1. Rekisterinpitäjä
Afrodite Beauty Tmi
2639870-7

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Afrodite Beauty Tmi
Karen Aunapuu 
info@afroditebeauty.fi
0451642490
Juutinrauman
katu 3,
00220 Helsinki

 

3. Rekisterin nimi
Afrodite Beauty Tmi:n asiakasrekisteri

 

4.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta
Rekisteriin kerätään yksityishenkilöiden henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään asiakkaidemme asiakas- ja
palvelusuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon, kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin sekä palveluiden varaamiseen. 

Henkilötietoja käsitellään sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n nojalla, rekisteröidyn itsensä antamalla suostumuksella tai asiakassuhteen perusteella.

.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 
- Asiakkaan nimi,osoite,sähköposti ja puhelinnumero.
Säilytämme keräämiämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.
Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietoja käsitellään yhteistyökumppanimme tarjoamassa Timma-palvelussa. Asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saadaan Timma-palvelun kautta siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
Timma-palvelun tietosuojaseloste https://timma.fi/privacy 

 

Afrodite Beauty nettisivu sijaitsee Wix.comin palvelimella. Yhteystietolomakkeen kautta annetut tiedot tallentuvat Wix.com palvelimelle.
Wix.comin tietosuojaseloste https://www.wix.com/about/privacy

 

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle siten kuin se on nettisivun teknisen toimivuuden kannalta välttämätöntä. 
Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.
Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus
 
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page